En biståndskanal för kyrkokristna

(Nedanstående text är tidigare publicerad som debattartikel i Kyrkans tidning, 2014-03-22)

När Lutherhjälpen grundades 1947 ägnade man sig åt utvecklingsarbete och katastrofinsatser. Fokus var till en början efterkrigstidens Europa, men utökades sedan till andra världsdelar. Verksamheten grundades i evangeliet, men arbetet var bistånd och inte mission. År 2008 slogs Lutherhjälpen samman med det år 1874 grundade Svenska kyrkans mission. De sista åren blev rötterna och visionen utifrån evangeliet vagare och många kyrkokristna fick allt mer delat förtroende för arbetet. Det blev oöverblickbart, och det som man kunde överblicka kände man inte alltid igen från det man växt upp med. (Idag benämns verksamheten Svenska kyrkans internationella arbete.)

Därför grundades 2011 Nordiska Lutherhjälpen i syfte att utgöra en biståndskanal för kyrkokristna som vill fortsätta ge utifrån kallelsen i evangeliet och i trohet till detsamma. Även om det länge funnits enskilda alternativa biståndsprojekt, saknades det en samlande organisation som man kunde känna genuin tilltro till. Att namnet nu åter används anknyter till nämnda rötter, historiskt och innehållsmässigt.

Nordiska Lutherhjälpen har en klar grund. Vi tror att hela Bibeln är Guds Ord till alla människor. Genom evangeliet kallar Gud oss av nåd, till tjänst för våra medmänniskor. Med Jesus som föredöme får vi vara som den barmhärtige samariern.

Till skillnad från till exempel Svenska kyrkans internationella arbete och stiftelser som bedriver hjälpverksamhet, är Nordiska Lutherhjälpen en demokratisk förening där var och en kan bli medlem med rösträtt. Det bygger på ett gräsrotsengagemang utan arvoden och löner.

Vi har medvetet valt att inte bedriva egna projekt i olika länder, utan fokuserar på att vara en samlande kanal – likt exempelvis Radiohjälpen – för att förmedla pengar till de som arbetar lokalt på plats.

Vi vill att de projekt vi stödjer ska bygga på en biblisk etik. För att tydliggöra detta, och som ett led i att stärka givarnas förtroende för oss, är ett policydokument under utarbetande. Vi är mycket noga med att pengarna skall gå till rent bistånd, samtidigt som evangeliet om Jesus skall vara i centrum i de projekt vi stöder.

Nordiska Lutherhjälpen är idag den enda samfundsoberoende lutherska organisation som ger katastrofhjälp. Kanske är det just vid en katastrof som behovet blir extra tydligt av att möta fysiska och materiella behov, och genom vår närvaro förmedla och visa på det hopp som endast finns i tron på Jesus vår Herre och frälsare.

Genom att vi är en liten organisation kan vi ha närhet till både givare och mottagare. Vi vill också vara sparsamma och varsamma så att inte gåvor dräneras i onödiga administrationsavgifter.

Man kan naturligtvis undra varför man inte kan stödja de olika projekten direkt. Det går givetvis bra, men det är inte alla som har möjlighet att ha god kännedom om olika projekt och alla vill inte ge en slant hit och en slant dit. Dessutom har inte alla möjligheten att göra utlandsbetalningar till ex. katastrofhjälp. Det skall vara enkelt att ge. Och det är en glädje att få ge tillsammans!

Att Nordiska Lutherhjälpen behövs syns tydligt i det gensvar vi fått från både enskilda och ett ökande antal församlingar som tar upp kollekter. Det är nu avgörande att vi förvaltar det förtroende som visats oss och i trohet till evangeliet ger vidare av det vi fått ta emot.

Carl-Henrik Karlsson, församlingspedagog
Annette Westöö, lärare
Fredrik Norberg, komminister
Lennart Johnsson, prost