Som en fruktbärande kvist

I vår policy talar vi om Jesus som förebild. Om man t ex skulle säga att man har Dag Hammarsköld som förebild kan man se på hans yttranden och hans handlande. Detta inrymmer mycket fantastiskt, men Hammarsköld är död och kan själv inte stödja vårt handlande idag. Annorlunda är det med Jesus.

Visst kan vi ange som våra riktmärken för hur vi skall leva och handla det vi läser om att Jesus sade och gjorde i sitt möte med människor. Men därtill kommer något mycket mera och viktigare. Jesus är av evighet. Han vill och förmår att dagligen leda oss, där vi går bedjande fram. Det är Han som ger oss kraften att utföra de gärningar Han vill få utförda. När det gäller det goda kan vi inte göra något till välsignelse utan Hans närvaro och hjälp.

I Nordiska Lutherhjälpen vill vi se oss som en liten kvist i det vinträd som Jesus talar om i Joh 15:1-11. Jesus klargör att villkoren för att vår lilla kvist skall bära frukt är att vi förblir i Honom. När vi förblir i Honom kommer saven som stiger upp i detta träd att ge näring till tillväxt och fruktbärande. Genom bladen på denna kvist kan vi likt fotosyntesen i naturens träd nyttiggöra oss det ljus som strålar ut från Guds härlighet.

Men Jesus beskriver även vad som händer om vi inte förblir i Honom. Han säger: ”Jag är det sanna vinträdet och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som inte bär frukt, den tar Han bort; och var och en som bär frukt den rensar Han för att den skall bära mera frukt.”

Tyvärr måste vi i ett historiskt perspektiv konstatera att det har funnits och finns åtskilliga grenar i Kristi träd som börjat med de bästa avsikter men som sedan har upphört att växa till och bära frukt. Denna risk finns även för Nordiska Lutherhjälpen. Torra grenar som sitter kvar för länge blir rent av substrat för svampar och infektioner som kan vara till stor skada. Vad som kan ha skett med en trädgren när den dött är att barken skadats så att saven inte kan tränga fram. En annan orsak till förtvining och död är när trädet skuggas så allvarligt att solens strålar inte når bladen.

Jesus talar om att var gren som bär frukt den rensar Fadern för att den skall bära mera frukt. Som enskilda vet vi hur viktigt det är att vi åter och åter låter Herren bedöma och döma oss och så rena oss till fortsatt liv och tjänst. Från Jesu samtal med Petrus på sjöstranden lär vi oss att det kanske inte ”räcker” med vår egen bekännelse om vår relation till Jesus. Det var först när Petrus underkastade sig Jesu bedömning och förlåtelse som han kunde få det stora uppdraget.

Om en kristen organisation blir för stark som organisation finns det en risk att den mera kommer att tjäna sig själv än Kristus. Av ”välmening” kan det bli så att missförhållanden inte kan erkännas och då med motiveringar som ”hur skulle folk då tänka om oss om ett missförhål­lande kommer ut.” Det kan även finnas en välmenande lojalitet mellan en del medlemmar och funktionärer, ”man skall inte vara dömande” eller ”man måste vara inkluderande”.

Skriften visar dock en underbar väg som gäller enskilda och som också må vara vägledande i en kristen organisation: ”Om vi vandrar i ljuset som Han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra och Jesu Kristi Guds Sons blod renar oss från all orättfärdighet.”