Om oss

Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.

Vision
Utifrån Kristusbekännelsen och kallelsen i evangeliet ge människor hjälp och stöd att själva ta sig ur ohälsa, materiell nöd och social nöd, samt ge dem möjlighet att möta Jesus som Herre och frälsare och finna en kristen gemenskap.

Bakgrund
När Lutherhjälpen grundades 1947 ägnade man sig åt utvecklingsarbete och katastrofinsatser. Fokus var till en början efterkrigstidens Europa, men utökades sedan till andra världsdelar. Verksamheten grundades i evangeliet såsom internationell diakoni, och fördes år 2008 samman med det år 1874 grundade Svenska kyrkans mission, i det som fick namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Svenska kyrkans internationella arbete (idag Act Svenska kyrkan) kom att få en inriktning som allt mer distanserade sig från evangeliets innehåll. Ur detta växte ett behov av en samlande kanal, utgående från evangeliet, helt fokuserad på bistånd och som även innefattar insatser i katastrofområden.

Policy och inriktning
Policy för Nordiska Lutherhjälpen (PDF)
Se även våra sida med fördjupande texter som ytterligare beskriver vår grund och inriktning.

Logotype
Utifrån kallelsen i evangeliet vill vi med våra två händer förmedla bistånd och livets bröd till vår värld. Med korset i centrum omsluts världen av Faderns händer som vi lägger våra händer i. Tillsammans bildar de ett bröd – en oblat. (Joh 6:51)

Organisation
Nordic Luther Aid är en ideell förening med medlemmar, styrelse, stadgar och revisor. Organisationsnummer: 802463-5271.

Styrelse
Carl-Henrik Karlsson, ordförande, Annette Westöö, vice ordförande, Elisabet Josefsson, Carl-Sixten Block, Marie Persson, Daniel Strömblad, Gunnar Brycke, Magdalena Lindström

Kontakt
info@nordiclutheraid.org

Elisabet Josefsson, kassör, ekonomi@nordiclutheraid.org

Elisabet Josefsson / Nordic Luther Aid
Doktor Hjorts Gata 4B, lgh 1102
413 23 Göteborg

Gåvor
Plusgiro: 62 86 94 – 2
Swish: 123 32 08 725

Insamling och administration 
Administration 2018: 3,36%. Insamling 2018: 3,70%. (Max 10% får gå till administration enligt vår affärsplan, men det är i praktiken långt mindre.) Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto, §12, föreskriver att kostnaderna för administration och insamling inte får överstiga 25%. Att vi inte har 90-konto beror på de stora avgifter det skulle medföra och att mindre pengar då hade kunnat förmedlas till nödlidande. Arbetet sker helt ideellt, utan löner eller arvoden.

GDPR-policy
Nordic Luther Aid samlar in person- och adressupplysningar från givare, medarbetare och andra som är intresserade av Nordic Luther Aid:s aktiviteter för att kunna hålla kontakten, delge information och bokföra pengatransaktioner enligt lag. Endast den information som behövs för ovan nämnda syfte sparas, och endast så länge uppgifterna används för utskick och bokföring. Register och kopia på register skall förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. Nordic Luther Aid förbinder sig att inte dela dessa upplysningar med tredje part (om det inte behövs vid inkasso), (undantaget tidningen Livskällan som är en primär kanal för aktuell information), och kommer också att radera upplysningarna på begäran. Den som ger Nordic Luther Aid sina person- och adressupplysningar samtycker att de lagras och används enligt syftet. Den som vill kan utan dröjsmål få utdrag över de personuppgifter som Nordic Luther Aid har om personen. Styrelsen för Nordic Luther Aid räknas som personuppgiftsansvarig. Policyn skall finnas på vår webbsida.