Om NLA

Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.

Vision
Utifrån Kristusbekännelsen och kallelsen i evangeliet ge människor hjälp och stöd att själva ta sig ur ohälsa, materiell nöd och social nöd, samt ge dem möjlighet att möta Jesus som Herre och frälsare och finna en kristen gemenskap.

Bakgrund
När Lutherhjälpen grundades 1947 ägnade man sig åt utvecklingsarbete och katastrofinsatser. Fokus var till en början efterkrigstidens Europa, men utökades sedan till andra världsdelar. Verksamheten grundades i evangeliet såsom internationell diakoni, och fördes år 2008 samman med det år 1874 grundade Svenska kyrkans mission, i det som fick namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Svenska kyrkans internationella arbete kom att få en inriktning som allt mer distanserade sig från evangeliets innehåll. Ur detta växte ett behov av en samlande kanal, utgående från evangeliet, helt fokuserad på bistånd och som även innefattar insatser i katastrofområden.

Policy
policydokument-for-nordiska-lutherhjalpen (PDF)

Logotype
Utifrån kallelsen i evangeliet vill vi med våra två händer förmedla bistånd och livets bröd till vår värld. Med korset i centrum omsluts världen av Faderns händer som vi lägger våra händer i. Tillsammans bildar de ett bröd – en oblat. (Joh 6:51)

Organisation
Nordic Luther Aid (NLA) (Nordiska Lutherhjälpen) är en ideell förening med medlemmar, styrelse, stadgar och revisor. Organisationsnummer: 802463-5271.

Styrelse
Carl-Henrik Karlsson, ordförande, Elisabet Josefsson, vice ordförande, Magnus Svensson, Annette Westöö, Marie Persson, Daniel Strömblad, Martin Andersson, Gunnar Brycke, Martin Billhult

Kontakt
info@nordiclutheraid.org

Magnus Svensson, allmänna frågor, 0735-521191, 073-1438036

Carl-Henrik Karlsson, ordförande, 073-7738974
Carl-Sixten Block, tf kassör, 0730-978721

Carl-Sixten Block / NLA
Solhemsvägen 12
46375 Hjärtum

Gåvor
Plusgiro: 62 86 94 – 2
Swish: 123 32 08 725

Insamling och administration 
En viss kostnad för insamling och administration är nödvändig, men är långt under kravet från Svensk Insamlingskontroll för att inneha 90-konto. Att vi inte har 90-konto beror på de stora avgifter det skulle medföra och att mindre pengar då hade kunnat förmedlas till nödlidande. Arbetet sker helt ideellt, utan löner eller arvoden.

GDPR-policy
NLA samlar in person- och adressupplysningar från givare, medarbetare och andra som är intresserade av NLA:s aktiviteter för att kunna hålla kontakten, delge information och bokföra pengatransaktioner enligt lag. Endast den information som behövs för ovan nämnda syfte sparas, och endast under den tid de används. Register och kopia på register skall förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. NLA förbinder sig att inte dela dessa upplysningar med tredje part (om det inte behövs vid inkasso), (undantaget tidningen Livskällan som är en primär kanal för aktuell information), och kommer också att radera upplysningarna på begäran. Den som ger NLA sina person- och adressupplysningar samtycker att de lagras och används enligt syftet. Styrelsen för NLA räknas som personuppgiftsansvarig. Policyn skall finnas på vår webbsida.